1 1/4" OIL PRESSURE GAUGE
U.M.A. INSTRUMENTS
130 psi oil pressure
$175.00
T8-210-30
U.M.A. INSTRUMENTS
0-3000 FPM
$500.00
T8-210-60
U.M.A. INSTRUMENTS
0-6000 FPM Vertical Speed Indictaor - 2-1/4"
$750.00
T8-210-40
U.M.A. INSTRUMENTS
0-4000 FPM Vertical Speed Indicator - 2-1/4"
$695.00
T8-310-60
U.M.A. INSTRUMENTS
0-6000 FPM Vertical Speed Indicator - 3-1/8"
$690.00
T8-310-40
U.M.A. INSTRUMENTS
0-4000 FPM Vertical Speed Indicator - 3-1/8"
$525.00
3-1/8 Inch Airspeed Indicator
U.M.A. INSTRUMENTS
3-1/8" Airspeed Indicator (TSO'd) Single
$495.00
3-1/8 Inch Airspeed Indicator
U.M.A. INSTRUMENTS
3-1/8" Airspeed Indicator (TSO'd) Dual
$495.00
19-801-10
U.M.A. INSTRUMENTS
Tachometer (Electric) w/ Hour Meter 3-1/8"
$470.00
T8-210-20
U.M.A. INSTRUMENTS
0-2000 FPM Vertical Speed Indicator - 2-1/4"
$465.00
T8-310-20
U.M.A. INSTRUMENTS
0-2000 FPM Vertical Speed Indicator - 3-1/8"
$365.00
T8-310-30
U.M.A. INSTRUMENTS
0-3000 FPM Vertical Speed Indicator - 3-1/8"
$365.00